ประกาศราคากลาง และขอบเขตงานจ้างจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดาเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

purchase

Download PDF