ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒

purchase

Download PDFราคากลาง

Download PDFTOR