Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการจัดทำ"การถอดโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม" 24 March 2017 18
ประกาศยกเลิกราคากลางและTORโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินงานผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะ 16 March 2017 31
ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 28 February 2017 74
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานบริหารโครงการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ 10 February 2017 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างเหมาบริการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลคุณธรรมความดี (ห้องสมุดดิจิทัล) และปรับปรุงระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 10 February 2017 118
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 02 February 2017 45
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 January 2017 104
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลและจำแนกข้อมูล บุคคล/องค์กร องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม 24 January 2017 79
ประกาศจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 19 January 2017 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.59 04 January 2017 93
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 27 December 2016 126
ประกาศจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 26 December 2016 57
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะสร้างสุขภาพชนคนอาชีวะ 21 December 2016 99
ประกาศราคากลางการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในภาคธุรกิจ 19 December 2016 117
ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจ้าง โครงการศึกษา "คุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในภาคพื้นสมุทรและหมู่เกาะ มาเลเซียฯ 19 December 2016 45
ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการถอดความรู้และจัดทำต้นฉบับหนังสือกรณีศึกษา ๗๐ ชุมชนองค์กรคุณธรรม 14 December 2016 91
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 02 December 2016 158
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อจัดทำแบบสอบถามและวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานการจัดทำข้อมูล โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 01 December 2016 81
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ผลการคัดเลือกการจ้างฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ "เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม นำประชา ครั้งที่ ๒" 24 November 2016 149
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2559 - พ.ย. 2559 24 November 2016 175