Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลาง และขอบเขตงาน ดำเนินการบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 20 July 2017 31
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตามประเมินผล และถอดองค์ความรู้โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะ 13 July 2017 55
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ การผลิตสารคดีโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง"สุภาพชนคนอาชีวะ" 13 July 2017 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 12 July 2017 44
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่การผลิตสารคดีฯ ดอกไม้บานสื่อสารความดี 12 July 2017 26
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม 07 July 2017 88
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตาม ประเมินผล และถอดองค์ความรู้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 19 June 2017 183
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่"รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย" 09 June 2017 224
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำต้นฉบับองค์ความรูู้ชุด "ทุนความดี" สำหรับเผยแพร่ 09 June 2017 183
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างผู้ประกอบการจัดทำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 07 June 2017 116
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 05 June 2017 109
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการดำเนินผลิตและเผยแพร่เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 25 May 2017 136
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 2560 04 May 2017 145
ประกาศราคากลางจัดจ้างการดำเนินการจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการ 19 April 2017 314
ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 31 March 2017 278
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการจัดทำ"การถอดโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม" 24 March 2017 255
ประกาศยกเลิกราคากลางและTORโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินงานผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะ 16 March 2017 194
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 05 March 2017 158
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 02 March 2017 145
ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 28 February 2017 238