Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดจ้างนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บท 16 November 2017 11
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 16 November 2017 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนำด้านคุณธรรมความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2017 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำองค์ความรู้ความรู้แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติองค์กรคุณธรรม โดยวิธีเจาะจง 14 November 2017 11
การดำเนินการจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1" ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 21
การจ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 17
การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม จำนวน 5 รายการ 08 November 2017 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์นำเสนอประมวลการดำเนินงาน คุณธรรมอาเซียน ในรูปแบบ Info Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 61
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 October 2017 60
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 06 October 2016 65
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพัันธ์เพื่อรณรงค์ แฟลชไดร์ฟ 09 October 2017 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟฟิก ผลิตชุดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ กล้าทำดี ไม่มีที่สุดสิ้นฯ 09 October 2017 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 04 October 2017 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 October 2017 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณเชื่อมโยงฯ 03 October 2017 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำความสะอาดการจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานชั้น 16-17 (2) 03 October 2017 54
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 28 September 2017 94
จ้างออกแบบกราฟฟิก ผลิตชุดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ กล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด 27 September 2017 40
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานเช่าอุปกรณ์และสัญญาณเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต 27 September 2017 36
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ประกอบการผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดีโอ (Viral Video) เรื่องสัญญาวาระสุดท้ายแด่พ่อของแผ่นดิน 27 September 2017 59