Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 12 July 2018 10
ยกเลิกและปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 12 July 2018 12
TOR และ ราคากลาง จ้างจัดทำต้นฉบับพร้อมจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ จิตอาสาอาเซียน 12 July 2018 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตหนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 July 2018 31
TOR และราคากลาง การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 02 July 2018 23
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานสารสนเทศ) 02 July 2018 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 02 July 2018 7
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ สื่อเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการ 27 June 2018 37
TOR และราคากลาง จ้างเหมาบริการผลิตหนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม 27 June 2018 30
ปรับปรุง+ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานอำนวยการ 20 June 2018 56
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ สื่อเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการ (เครือข่าย) 20 June 2018 52
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานเครือข่าย) 18 June 2018 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม 12 June 2018 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการประจำปี 2561 08 June 2018 77
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 07 June 2018 83
ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบกราฟฟิค ผลิตชุดนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 9 07 June 2018 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบันทึกภาพ VDO พร้อม OB Switching ถ่ายทอดสดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๙ 07 June 2018 44
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัส 07 June 2018 44
ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดการข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 06 June 2018 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (Thai-Eng) 06 June 2018 73