การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

- EB 1(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

                 -  การกำหนดมาตรการกลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- EB 3(4) บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

                    - 
- EB 4(2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
             -  รายงานผลรายไตรมาส ๑
             -  
รายงานผลรายไตรมาส ๒

- EB 4(3) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

               -  รายงานผล เดือนมีนาคม (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)


- EB 6 เจตจำนงสุจริตขิงผู้บริหารต่อสาธารณชน (ภาษาไทย ภาษาอังฤษ)


- EB 12(2) กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต)