คณะกรรมการ,อนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ


นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการ
นายจรูญ  นราคร (ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการโดยตำแหน่ง
นายมนตรี   เสนีเศรษฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางบุปผา  ชวะพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ

 

 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล


นางสาวรังสิมา  จารุภา ประธานอนุกรรมการ
นายธาดา  เศวตศิลา (ผู้แทนกรรมการ) กรรมการโดยตำแหน่ง
นายประสิทธิ์  ตันสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร


นายมานิจ  สุขสมจิตร ที่ปรึกษา
นายเกียรติชัย  พงษ์พานิช ที่ปรึกษา
นายธงชัย  ณ นคร ที่ปรึกษา
นายธาดา  เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการ
พล.ต.ต.นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภาณุพงษ์  อุณหเลขกะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอรุณี  แดงพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประมวล  บุญมา เลขานุการ
นางสาวอสมา  ปัทมะสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม


นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ
พลเอก ศรุต  นาควัชระ (ผู้แทนคณะกรรมการ) กรรมการโดยตำแหน่ง
นายพิธาน พื้นทอง (ผู้แทนคณะกรรมการ) กรรมการโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเชฎฐ์  กาลามเกษตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางดวงสมร  บุญผดุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรีดา  เรืองวิชาธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้
ศูนย์คุณธรรม
เลขานุการ

คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8


ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน์
(ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ)
ที่ปรึกษา
พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์
(ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ)
ที่ปรึกษา
นายพลเดช  ปิ่นประทีป ที่ปรึกษา
นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์ (ผู้แทนคณะกรรมการ) ประธานกรรมการ
พลเอก ศรุต  นาควัชระ (ผู้แทนคณะกรรมการ) กรรมการโดยตำแหน่ง
นางอรอนงค์  ไกยูรวงศ์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการโดยตำแหน่ง
นางฐานิญา  พงษ์ศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระอมรมิตร  คัมภีรธัมโม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บาทหลวงอนุชา  ชาวแพรกน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมูฮัมหมัดเฟาซี  แยนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจินดา  บุญจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจรูญ  ศิริสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเจษฎา  มิ่งสมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพร  อาษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปุณณพัทธ์  อรุณิชย์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ