คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

1 


นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์

ประธานกรรมการ

 

 กรรมการโดยตำแหน่ง


 5 5 BB2   BB3


นายกฤษศญพงษ์  ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


นายไมตรี อินทุสุต

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


3  4  6

พลเอกศรุต นาควัชระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวรังสิมา  จารุภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 
 5 7   5 4
นายธาดา  เศวตศิลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

     
 

ss
นายสิน สื่อสวน

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
กรรมการและเลขานุการ