คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

1 


นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์

ประธานกรรมการ

 

 กรรมการโดยตำแหน่ง


 5 5 BB2   BB3


นายกฤษศญพงษ์  ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


นายไมตรี อินทุสุต

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


3  4  6

พลเอกศรุต นาควัชระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวรังสิมา  จารุภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


 
 5 7   5 4
นายธาดา  เศวตศิลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

     
 

ss
นายสิน สื่อสวน

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest