โครงสร้างองค์กร

  Org Chart 4

 

ผู้บริหารและบุคลากร

 

                                        

 ss

นายสิน   สื่อสวน

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

                 
   

  SJ

 นางสุมาลี  เจริญมินตร์
     ผู้ตรวจสอบภายใน

 

sc

นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์

รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

  

 

 
 

WA

                                     YJ
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

                                        นายยงจิรายุ  อุปเสน
                                  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

                            

 

  WT

Nobody 1

TS

PB SM
นางวิไลวรรณ ถึกไทย
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้าง
สังคมคุณธรรม
นายประมวล บุญมา
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และสมัชชาคุณธรรม
นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

 
ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานอำนวยการ

Nobody 1 

RR  Nobody 1

WW

Nobody 1


หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
งานบัญชีและการเงิน

นางสาวดลพร ศรีแก้วแดง

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
งานบัญชีและการเงิน

นางสาววัชรี วิวัชชะนะ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานพัสดุ
นางสาวสุวพัชร สายสุริยา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานพัสดุ
         
TS2 PP WC Nobody 1  
นางฐานิสา สุขเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
นายปิยะพงษ์  พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานทรัพยากรมนุษย์
นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
งานยานพาหนะ


นางสาวปณัฏฐ์สรณ์ อินทร์ขลิบ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานสารบรรณ

 


 ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์

SP

RP     NP OT PA
นางสาวสยุมพร  พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

นางสาวรัชวรรณ  โพนพุทธ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

 

นางสาวน้ำฝน  พันธะวงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนงบประมาณ
ติดตามประเมินผล
นางสาวอรทัย  ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนงบประมาณ
ติดตามประเมินผล 

นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

งานแผนงบประมาณ
ติดตามประเมินผล 
         
Nobody 0 ST  MS Nobody 0  KP 

นางสาววิชดา  นฤวรพัฒน์
หัวหน้า
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

 นางสาวสาริณี  ถูกจิตร

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

นายเมธัส  ศรีโมรา

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

 

 นายจักราชัย  ทองเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

 

นางกฤตินิฏฐ์  ประสมพลอย

นักวิชาการ

งานจัดการข้อมูลสารสนเทศ

 

         
PC PP Nobody 0 CD  

นางสาวพัลลภา  ฉัตรทอง
นักวิชาการ
งานจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวพัณณ์ชิตา  พุ่มทอง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

 นายชาตรี ดุลยเสนี

 เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 


 ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

KS TP Nobody 1

PP2

Nobody 1
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรม
นายติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์
นักวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรม

นางสาวเปรมกมล สมใจ
นักวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรม

นางสาวภูริชยา  ภูวญาณ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานนวัตกรรมองค์ความรู้
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

น.ส.เนตรนภา  หนองแบก
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานนวัตกรรมองค์ความรู้
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม


ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 AP

JB2

PV Nobody 0 KJ RM
นางสาวอสมา ปัทมะสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสมัชชาคุณธรรม

นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
นักวิชาการ
งานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
นักวิชาการ
งานสมัชชาคุณธรรม

นายบุญญานนท์ ศรีโท
นัก
วิชาการ
งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

นางสาวกมลวรรณ จันคำสี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

นางรติกร วังวงค์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานสมัชชาคุณธรรม

ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

NP2

KH

Nobody 0 Nobody 0 Nobody 0 Nobody 0
นางสาวเนตรนภา ปานมน
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชน
และสถานศึกษา

นางสาวชนกการต์ หอวรรณภากร
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน

นายกตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน

ายธวัชชัย  ก่อบุญ
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชน
และสถานศึกษา

นันทกาญน์  เหมือนเพ็ชร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานเสริมสร้างพลังภาคี
เครือข่ายคุณธรรม

นางสาววันนา  โอจ้า
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานเสริมสร้างพลังภาคี
เครือข่ายคุณธรรม