วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 h logo

 

 

 วิสัยทัศน์   "เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข"

 

 

พันธกิจ

 

1. เชื่อมโยงและประสานงานในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล ในสังคมไทย

2. พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย

3. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้และความสามารถในการ ปลูกฝังส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ