การประกาศเจตจำนงสุจริตศูนย์คุณธรรม

  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์คุณธรรม     
    Download PDFภาษาไทย

    Download PDFภาษาอังกฤษ
  • การกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ของศูนย์คุณธรรม

       Download PDF