งานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

งานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

ประชารฐรวมใจ

 

 Download เอกสาร Best icon2 Best icon3 Best icon4

 


:: งานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 จ. พิษณุโลก

 S 18636822  S 18636821  S 18636805 S 18636810
      >>> ภาพงานสมัชชาภาคเหนือเพิ่มเติม

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ“ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก....อ่านเพิ่มเติม

 

ประกาศเจตนารมณ์   Download PDF


link ข่าว เพิ่มเติม

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

 :: งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง  วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2561  จ.ราชบุรี

 

 S 13516885  S 13516886  S 13516890 S 13516891
      >>> ภาพงานสมัชชาภาคกลางเพิ่มเติม

 

เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย....อ่านเพิ่มเติม
     

ประกาศเจตนารมณ์   Download PDF