วีดิทัศน์สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

 
 
วีดิทัศน์หลักการทรงงานกับการส่งเสริมคุณของสังคมไทย - งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที 8