ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและสารบรรณ)
ภายใน 11 เมษายน 2561

 

career

 

   Download jpg

  Download PDF