ประกาศรับสมัครบุคคคลเพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

career

 
รายละเอียดการรับสมัคร
Download PDF
 

Download ใบสมัคร

Download Doc


**ประกาศศูนย์คุณธรรม ยกเลิกการรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

HR C 28 04 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

- ตำแหน่งนักวิชาการ

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

career

Download PDF