ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

 

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

2. นักวิชาการ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

    - กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสมัชชาคุณธรรม ๑ อัตรา
    - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม  ๑ อัตรา

Download PDFดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม

Download Docดาวน์โหลด ใบสมัคร

ประกาศผลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career


ผลการสรรหาจำนวน 3 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 

3. นักวิชาการ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม 

 

Download PDF

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 

3. นักวิชาการ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม 

 

รายชื่อตามไฟล์แนบ

Download PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

Download PDF

 

1.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่  3. นักวิชาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 3 อัตรา

Download PDFดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม

Download Docดาวน์โหลด ใบสมัคร