ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

 

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

2. นักวิชาการ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

    - กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสมัชชาคุณธรรม ๑ อัตรา
    - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม  ๑ อัตรา

Download PDFดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม

Download Docดาวน์โหลด ใบสมัคร