องค์กรคุณธรรม

 

เส้นทางสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม

 

 6. ผู้มีอำนาจลงนาม JPG