มาตรฐานคุณธรรม

 

 การส่งเสริมพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม


 

 

 


ความเป็นมา

จากแผนการปฏิรูป คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม   เรื่อง  การส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  โดยการ


๑)  ปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในภาพรวม โดยการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นวาระสำคัญของชาติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมแห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้เป็นแผนหลักของชาติในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดระบบและกำหนดบทบาทการทำงานขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยการประมวล ทบทวน จัดบทบาทภารกิจหลัก/รอง ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม รวมถึงระบบการประสาน บูรณาการด้านต่างๆ โดยใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเป็นหลัก เพื่อให้มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในทุกภาคส่วนในระยะยาว  ใช้ระบบและกลไกของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้ร่วมกับภาครัฐ  ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแห่งชาติ การดำเนินงานตามแผนและอื่นๆ โดยใช้ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นเครื่องมือ และกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในการดำเนินงาน


๒) 
การปฏิรูปมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในสังคมไทย โดยการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล องค์กรเพื่อให้เป็นเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม มีแนวทางคือการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็น ๓ ระยะ ในระยะเร่งด่วน ๑ ปี ๘ เดือน จะต้องมีการประมวลความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน หรือตัวชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เกี่ยวข้อง จัดระบบและกลไกการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมขององค์กรและบุคคลภาคส่วนต่างๆ  เช่นครอบครัว ชุมชน องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ โดยใช้ระบบการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง  แก้ไขปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าทเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒ – ปีที่ ๔  ขยายผล ติดตาม สรุปประเมินความก้าวหน้าและผลลัพธ์การดำเนินงานทุกด้าน สรุปบทเรียนและจัดการความรู้ เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยใช้มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นเครื่องมือ จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ประมวลความรู้ ความสำเร็จจากการดำเนินงาน ขยายผลเป็นวาระคุณธรรมอาเซียน  ระยะที่ ๓ ปีที่ ๕  ประมวลสรุป การดำเนินงานด้านการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทั้งระบบ  นำผลการดำเนินงานของโครงการไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๒

          จึงได้มีการจัดตั้ง คณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยองค์ประกอบของคณะทำงานประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะทำงาน ประธานคณะทำงาน รองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมขององค์กรประเภทต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมาธิการ

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest