จังหวัดคุณธรรม

จังหวัดคุณธรรม


   จากแนวคิดที่ว่า “สังคมคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้จริง ต้องทําในระดับพื้นที่” จนเกิดรูปธรรมเป็น ๔  จังหวัดนํา ร่อง ประกอบด้วย พิจิตร บุรีรัมย์ ราชบุรี และพัทลุง และได้เริ่มขับเคลื่อนเมื่อปลายปี ๒๕๕๗  โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การประสานงาน และงานด้านอื่นๆ ฯลฯ   กว่า ๑ ปีของการขับเคลื่อนที่ผ่านมา
    
ได้กิดกระแสความตื่นตัวในวงกว้าง มีหลายจังหวัดที่สนใจเข้าร่วม อาทิน่าน ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ่างทอง สุพรรณบุรี ตรัง ภูเก็ต ฯลฯ จึงนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเกิดการเชื่อมโยงและขยายผลไปสู่เครือข่ายระหว่าง โรงเรียนชุมชน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ผลสําเร็จที่เริ่มก่อรูปก่อร่างใน ๔ จังหวัดคุณธรรมนําร่องได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

map 4 edit

พิจิตร : เมืองแห่งความสุข

          จากจังหวัดที่มีปัญหาเยาวชน เช่น ยาเสพติด ท้องก่อนวัยเรียน ที่ติดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเมืองพิจิตรศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ได้นำหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมมาดัดแปลงให้เข้ากับหลักการง่ายๆ ๔ ประการของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี คือ

          ๑. ต้องทำทั้งหมดทุกฝ่ายหมายถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงนักการภารโรง

          ๒. กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการ คือ สิ่งที่ต้องการให้เห็นในโรงเรียน เช่น นักเรียนมีวินัย มีผลการเรียนดี ฯลฯ และ พฤติกรรมที่ไม่ต้องการ คือ ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ท้องในวัยเรียน เป็นต้น

          ๓. เลือกคุณธรรมหลักมาใส่ในบัญชีที่พึงประสงค์ เช่น ความขยันหมั่นเพียร จิตอาสา ฯลฯ

          ๔. แปลงคุณธรรมหลักในบัญชีพึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติ เช่น การไม่ลอกข้อสอบ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นต้น

          จากหลักทั้ง ๔ ข้อ ทำให้โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนักเรียนคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถสอบเข้าระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนได้ขยายเครือข่ายไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพักคุณธรรม เครือข่ายเกษตร ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ

0 1

          ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นแรงส่งให้เดินหน้าด้วยการนำหลัก “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ในเรื่องปัญหาที่อยากแก้ จะมุ่งไปที่เรื่องเด็กและเยาวชน คอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อมและเกษตรสารเคมี โดยใช้ต้นทุนความดีที่มีอยู่ในจังหวัดเช่น บุคคลต้นแบบ เครือข่ายกว่า ๖๐ องค์กรที่ร่วมมือกัน สื่อมวลชนในจังหวัดมาเชื่อมโยงให้เกิดพลัง

          จากหลักทั้ง ๔ ข้อ ทำให้โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนักเรียนคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถสอบเข้าระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนได้ขยายเครือข่ายไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพักคุณธรรม เครือข่ายเกษตร ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ

          ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นแรงส่งให้เดินหน้าด้วยการนำหลัก “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ในเรื่องปัญหาที่อยากแก้ จะมุ่งไปที่เรื่องเด็กและเยาวชน คอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อมและเกษตรสารเคมี โดยใช้ต้นทุนความดีที่มีอยู่ในจังหวัดเช่น บุคคลต้นแบบ เครือข่ายกว่า ๖๐ องค์กรที่ร่วมมือกัน สื่อมวลชนในจังหวัดมาเชื่อมโยงให้เกิดพลัง

          ส่วนความดีที่อยากทำในกลุ่มต่างๆ คือ โรงเรียนคุณธรรมจะขยายจำานวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ ในปีที่ ๒ และร้อยละ ๕๐ ในปีที่ ๓ เครือข่ายผู้พิการ ส่งเสริมให้สามารถดูแลตนเอง และผู้อื่นได้ด้วย เครือข่ายเกษตร รณรงค์ให้เกิดสำานึกรับผิดชอบ โดยส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารเคมีให้ได้ในทุกอำเภอ เครือข่ายผู้สูงอายุ    ให้เกิดการรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตการมีวุฒิภาวะที่พร้อม ฯลฯ

          ทั้งนี้จะมีกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจน คือ มีคณะกรรมการเป็นกลไกในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐเครือข่าย ภาคประชาสังคม โดยมีศูนย์ประสานงานที่สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาเป็นกองเลขา

          นอกจากนี้ จะมีการถักทอเครือข่ายด้วย “ตลาดนัดความดี” มีพื้นที่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของดเครือข่าย การจัดสมัชชาคุณธรรม การจัดทำ แผนแม่บทพัฒนาคุณธรรมของจังหวัด

          สำหรับเป้าหมายที่จะให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไปคือ ชาวนา สามารถผลิตข้าวปลอดสารเคมีได้มากขึ้น สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์และมีตลาดรองรับ จะมีต้นแบบด้านคุณธรรมกลุ่มเด็ก และเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มากขึ้นและเกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ


 

บุรีรัมย์ : เมืองสันติสุขด้วยธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี

1          ยุทธศาสตร์ ๙ ดีคือ คนดี ปัญญาดี รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และความเข้มแข็งของชุมชน ทั้ง ๙ ดี ถือเป็นกฎของชุมชน โดยมีจารีตประเพณี ความเชื่อ และศรัทธาในศาสนาเป็นหลักยึด

          ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา แม้จะยังไม่สามารถขยายได้ครบทุกหมู่บ้าน แต่กระแสจังหวัดคุณธรรมได้รับการยอมรับในวงกว้าง ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยสำคัญคือ หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้เสนอ ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี และผู้นำการขับเคลื่อนกลไก คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีพี่เลี้ยงคือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและส่งเสริม อาทิ ดีที่๑คนดีเป็นทุกหน่วยงานของภาครัฐดีที่ ๒ ปัญญาดี เป็นสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดีที่ ๓ รายได้สมดุล เป็นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น

 


 

ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดีบนวิถีแห่ความพอเพียง

2

          ยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีคือ ขยายภาคีในจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม“ตลาดนัดความดี” ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ณ ชุมชนบ้านดอยดิน มีการถอดองค์ความรู้ของเครือข่าย เช่น วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม ชุมชนบ้านสิงห์ ฯลฯ และครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมคุณธรรมด้วยพลังแห่งการให้” มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประกอบด้วย เครือข่ายการศึกษา ภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมประมาณ ๔๐องค์กรและ ปิดงานด้วยพิธีมอบธงสัญลักษณ์แก่เครือข่าย ตลาดนัดความดี เป็นกิจกรรมการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพของอำเภอต่างๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมรวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ ตลอดจนขยายผลไปสู่การพัฒนาให้เป็นจังหวัดคุณธรรม3

          สำหรับกระบวนการขับเคลื่อนใช้ยุทธศาสตร์จากล่างขึ้นบน คือ การชักชวนคนดีออกมาร่วมขับเคลื่อน โดยใช้กิจกรรม ตลาดนัดคนดี ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการระดมความคิดเห็น การทำประชามติ  โดยมีเป้าหมายให้คุณธรรมเป็นวาระของจังหวัด


 

  พัทลุง : เมืองบายใจ

          การขับเคลื่อนงานของจังหวัดพัทลุง เป็นการทำงานร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ อาทิสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียน ส่วนราชการท้องถิ่น ท้องที่สมาคม และชมรมต่างๆ โดยได้มีการจัดเวทีทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นเป็นระยะๆ และร่วมวางแผนกิจกรรม จากนั้นเสนอแผนงานกิจกรรมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง

4ต้นปี ๒๕๕๘ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายคือ การนำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับด้านคุณธรรม กระทั่งเกิดเป็น“เมืองลุง เมืองบายใจ” โดยขับเคลื่อนใน ๓๑ ตำบล ๑ โรงพัก ร่วมกันวางแผนและหาคำตอบจากโจทย์ จะทำอย่างไรให้คนบายใจ? โดยมีเป้าหมายในระยะ ๓ ปีที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ คือการเปลี่ยนแปลงชาวพัทลุงตามแนวทาง “เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง” ผลสำเร็จของ ๔ จังหวัดคุณธรรม

ผลสำเร็จรูปธรรมที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการชักชวนพื้นที่อื่นๆ เข้าร่วมและขยายให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศได้ในไม่ช้า

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ข่าว (ข่าว วธ.)
เวทีเชื่อมโยงสถานศึกษาอาชีวะกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโมเดลเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่แรงงานที่มีคุณธรรม
18 พฤษภาคม 2561 - ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรมจัดเวทีสัมมนาเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ...
ชาวศรีสะเกษ เดินหน้าสร้าง “ธรรมนูญชุมชน”มุ่งสู่เป้าเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดศรีสะเกษ ได้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนในยุคอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตอีสานพื้นบ้านได้อย่างกลมกลืน เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีดินภูเขาไฟที่เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้ว ยังมีสิ่งที่หล่อหลอมชาวเมืองให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข...
 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
;วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม...

 see all

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลด ใบสมัคร
ประกาศผลการสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศผลการสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

see all

“วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น
21 ม.ค. 61 : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ...
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ สวนสาธารณเขาโต๊ะพญาวัง จ.สตูล
20 มค.61- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ...

           
      book9 2

ลงทะเบยนสมชชา011 01 1

 การสมครสมาชกสมชชา01 01

 แบบสำรวจ3 01

 banner p schooljpg

banner p schooljpg

banner p m

sitcker situation

 9nrizlft

วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

องค์กรคุณธรรม
ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงองค์กรคุณธรรม หลายคนอาจมีคำถามที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ถามถึงคุณลักษณะ บ้างก็ถามถึงมาตรฐานความเป็นองค์กรคุณธรรม บ้างก็อาจจะมีคำถามว่า คือ อะไร จะเป็นองค์กรคุณธรรมได้อย่างไร...
ทำไมต้องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : คุณธรรมนำการพัฒนา
ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งสร้างความพอดีระหว่างการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย...
Co-Branding“แรงบันดาลใจใตรมพระบารมี”
หากเราจะพูดถึง “ความดี” จะมีคำถาม ตามมาอีกว่า แค่ไหนถึงจะเรียกว่าดี และคนดี ต้องเป็นแบบไหน ? คนทำดี...
ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ
ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ “การฟัง” เป็นทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ในหนึ่งวันมีเรื่องราวต่างๆ ที่วิ่งผ่านทางหูจำนวนมาก เราต้องใช้กระบวนการทางสมองในการรับฟังเพื่อตีความ และแปลความเสียงที่ได้ยินมา...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.