A- A A+

เมนู

กำหนดการ1   กรอบแนวคด   ลงทะเบียนสมัชชาคุณธรรมภาคใต้  28 29 มีค 62jpg Page1

สมัชชาคุณธรรมภาคใต้  28 29 มีค 62jpg Page2

สมัชชาคุณธรรมภาคใต้  28 29 มีค 62jpg Page3

สมัชชาคุณธรรมภาคใต้  28 29 มีค 62jpg Page4


งานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม


 

          เนื่องจากงานส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคมเป็นงานที่มีความเป็นนามธรรมสูง ประเด็นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นเสมอ คือมีวิธีการหรือมีแนวทาง (Guideline) ที่ใช้ติดตามประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งใช้วิเคราะห์เพื่อหนุนเสริมหรือขยายผลการดำเนินงานต่อไปอย่างไร

          ด้วยตระหนักถึงประเด็นคำถามดังกล่าว ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ข้อที่ 4 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม จึงได้ดำเนินงานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยมีเป้าหมาย คือจัดทำแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนาแนวทางกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้เกิดการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ และมีแนวทางในการกำกับติดตามผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลองค์กรคุณธรรมต่อไป

          การดำเนินงานที่สำคัญ คือ ร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองร่วมกับกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล กลุ่มชุมชน กลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน

          ทิศทางต่อไปของงานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประกอบไปด้วย

Test01 

Untitled 4

 บุคคล องค์กร Sarut

 ดาวน์โหลด PDFคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน  อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ดาวน์โหลด PDFวิธีการการประเมินและคัดเลือก องค์กร ชุมชน  อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม


 

องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

 

 

ดาวน์โหลด PDF

 

ดาวน์โหลด PDF

 

 

1. มงกุฎวงศ์ JPG

 


 

 

 

ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ

 2. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

 

 

คุณธรรมสำคัญนำสังคมไทย 

 

 3. มงกุฎวงศ์ JPG


 

องค์กรคุณธรรม

 

 4. การสร้างภาพตัดปะ JPG


 

 กระบวนการ ขั้นตอนที่ 8

 5. มงกุฎวงศ์ JPG


 

เส้นทางสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม

 

 6. ผู้มีอำนาจลงนาม JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

7. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

 8. มงกุฎวงศ์ JPG