A- A A+

เมนู


งานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม


 

          เนื่องจากงานส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคมเป็นงานที่มีความเป็นนามธรรมสูง ประเด็นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นเสมอ คือมีวิธีการหรือมีแนวทาง (Guideline) ที่ใช้ติดตามประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งใช้วิเคราะห์เพื่อหนุนเสริมหรือขยายผลการดำเนินงานต่อไปอย่างไร

          ด้วยตระหนักถึงประเด็นคำถามดังกล่าว ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ข้อที่ 4 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม จึงได้ดำเนินงานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยมีเป้าหมาย คือจัดทำแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนาแนวทางกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้เกิดการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ และมีแนวทางในการกำกับติดตามผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลองค์กรคุณธรรมต่อไป

          การดำเนินงานที่สำคัญ คือ ร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองร่วมกับกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล กลุ่มชุมชน กลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน

          ทิศทางต่อไปของงานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประกอบไปด้วย

Test01 

 ดาวน์โหลด PDFคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน  อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ดาวน์โหลด PDFวิธีการการประเมินและคัดเลือก องค์กร ชุมชน  อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม


 

องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

 

 

ดาวน์โหลด PDF

 

ดาวน์โหลด PDF

 

 

1. มงกุฎวงศ์ JPG

 


 

 

 

ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ

 2. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

 

 

คุณธรรมสำคัญนำสังคมไทย 

 

 3. มงกุฎวงศ์ JPG


 

องค์กรคุณธรรม

 

 4. การสร้างภาพตัดปะ JPG


 

 กระบวนการ ขั้นตอนที่ 8

 5. มงกุฎวงศ์ JPG


 

เส้นทางสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม

 

 6. ผู้มีอำนาจลงนาม JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

7. มงกุฎวงศ์ JPG


 

 

ตัวอย่างองค์กรคุณธรรม

 

 8. มงกุฎวงศ์ JPG

งานสมัชชาคุณธรรมประจำปี 2560

สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ  จังหวัดพิจิตร  ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 


2017 07 04 10 03 48

[กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน  [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................


2017 03 02 14 13 45

 

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน  [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]
 

 ................................................................................................................................................................................................

  •  สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 1488444623356

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................

  • สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

P6

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม] [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................

 

  • แบบสำรวจภาคเหนือ

Download Doc

  • แบบสำรวจภาคใต้

Download Doc

  • แบบสำรวจภาคกลาง

Download Doc

  • แบบสำรวจภาคอีสาน

Download Doc

 

1 King in fairy tales Version English【OFFICIAL MV】 
Sathira Dhammasathan พระราชาในนิทานภาษาอังกฤษ111
๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี

 

คุณธรรม61ver2

ชุมชนคุณธรรมผาบ่อง

ตลาดอมยิ้มThairathTV

วีดิทัศน์ “การขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

 

 


 

 

 

วีดีทัศน์ สรุปผลการจัดสมัชชาคุุณธรรมระดับภูมิภาค VTR สรุปสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ความยาว3 นาที

 

ข่าวดีบันดาลใจ EP5 (ตอนที่ 9)
ลำปะดา & บางมูลนาค
ออกอากาศ 1 ก.ค 60
ข่าวดีบันดาลใจ EP3 (ตอนที่ 7)
คจส เวิร์คช๊อป & สุภาพชนคนอาชีวะ
ออกอากาศ 29 มิ.ย 60
 ข่าวดีบันดาลใจ EP1 (ตอนที่ 5)
องคมนตรีร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
ออกอากาศ 27 มิ.ย. 60

VTR นำเข้างานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
22 มิถุนายน 2560
ประมวลงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
22 มิถุนายน 2560


วีดีทัศน์งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "หน้าที่พลเมือง สัญญาประชาคม ปรองดอง"

สรุปงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
"รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม"
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 เมืองทองธานี
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559


สมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 1-7 สรุปงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน
ครั้งที่ 1 22-23 ธันวาคม 2560

โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  วีดีทัศน์รวมพลังสังคมคุณธรรม  สถานการณ์คุณธรรม