A- A A+

เมนู

002 

 

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับกรม กองในกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมพลังเครือข่ายต่อต้าน การทุจริตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีบุคคลากรเข้าร่วม จำนวน120 คน

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และกล่าวให้กำลังใจผู้เข้า อบรมว่า “ทุกคนในองค์กรกระทรวงคมนาคมต้องมีคุณธรรมก่อน แล้ว องค์กรของเราก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมได้ แต่ต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็ก ที่สุดคือพวกเราในสำนักปลัดก่อน ถ้าทุกคนเป็นคนดีแล้วองค์กร ก็จะเป็นองค์กรคุณธรรมทันที ขอให้ทุกคนร่วมกันลงมือทำให้เกิด ความงดงามและความดีงาม สิ่งสำคัญคือ การเป็นคนดี ต้องคิดดีก่อน เรื่องที่คิดจะทุจริตต้องไม่คิด เพราะถ้าคติดจะทำให้เราอยากทำ คนดีต้องคิดแต่เรื่องดีๆ ถ้าเราคิดดีแล้ว เราทำดีในสิ่งที่เราคิด ท่านคิดดีและท่านทำดี ท่านจะเป็นคนดี มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกวัน” ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าว

          จากนั้น ศูนย์คุณธรรม ชวนผู้เข้าอบรมทำกระบวนการกำหนดพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ภายในองค์กรร่วมกัน โดยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ผู้เข้าอบรมทุกคนร่วมกันกำหนด ได้แก่ การให้บริการด้วยหัวใจ ซื่อสัตย์โปร่งใจ มีวินัย รับผิดชอบ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะกลับไปดำเนินการภายในองค์กรของตนเอง อาทิ โครงการเคาเตอร์สวยด้วยใจบริการ โครงการ ของหายได้คืน เป็นต้น


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนภายในจังหวัดหนองคาย จำนวนกว่า 150 คน ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและระดับจังหวัด ร่วมกับนายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาชน จาก 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย โดยเน้นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" เพื่อมุ่งสู่จังหวัดหนองคาย เป็นเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม นำสังคมหนองคายสู่เมืองสันติสุข

          ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ต้องเริ่มจากตนเอง ทำจากสิ่งเล็กๆ ค้นหาความดีที่อยากทำ ต้นทุนที่มี และปัญหาที่อยากแก้ พร้อมกับให้กำลังใจภาคีเครือข่ายจังหวัดหนองคายในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม (เมือง 3 ธรรม) ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ยินดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านองค์ความรู้ รวมทั้งเชื่อมประสานการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยย้ำว่า “ความรู้ ความสามารถ ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่คุณธรรมความดี ทำให้มีความสุข”


เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท  / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

003 

 

         วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน Moral Business Forum 2019 นวัตกรรม ส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรร บรรยาย พิเศษ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม นำไทยสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาคเอกชน

         ศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่พนักงานในองค์กร น้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง (การบริหการจัดการที่ดี) วินัย (รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบทางสังคม) สุจริต (ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และองค์กร) จิตอาสา (มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น) เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กร รวมถึงมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้สามารถนำองค์ความรู้ กระบวนการทำงานของแต่ละองค์กรไปปรับใช้พัฒนาองค์กรธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการสำรวจความสุขด้วยคุณธรรมความดี นำเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขคนทำงาน (Happy Moral Index) ซึ่งพัฒนาเครื่องมือมาจาก ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ริกิ การ์เม้นท์ จำกัด โดยเพิ่มคำถามที่วัดพฤติกรรมความดีที่นำมาซึ่งความสุข และความสามารถในการทำงานที่นำมาซึ่งความสำเร็จ มีองค์ประกอบของผลการประเมินประกอบด้วย 1.ดีต่อตนเอง 2.ดีต่อครอบครัว 3.ดีต่อเพื่อนบ้าน 4.ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 5.ดีต่อองค์กร และ 6.ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อประมวลผลออกมาพนักงานในองค์กรจะรู้ว่าตนเองมีระดับความสุขที่สูง หรือต่ำกว่าเป้าหมาย และต้องพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง ซึ่งเครื่องมือสำรวจความสุขด้วยคุณธรรมความดี หรือ Happy Moral Index (HMI) ชุดนี้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงานทุกระดับในองค์กร เป็นเครื่องมือยกระดับองค์กรสุขภาวะ เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการพัฒนาพนักงงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ดำเนินชีวิตด้วยความสมดุล ทั้งครอบครัว หน้าที่การงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการมีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม นำไทยสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “National Moral Assembly” ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม :วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม ในฐานะประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และ ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และกรอบประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายก่อนเริ่มประชุมระดมความคิดเห็นในช่วงบ่าย

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “National Moral Assembly” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์กรภาคีร่วมจัด ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย และนำเสนอผลเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัย และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2564 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ในการนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายผลในวงกว้าง พร้อมติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา การขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ตลอดจนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไป


เขียนข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

006 

 

        วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการกะเทาะเปลือกคอรัปชั่น ตอน “ ธรรมนูญชุมชน ณ บ้านวังชัย ” ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

        ทีมงานเข้าพบนายเวียงสง มณี ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังชัย เพื่อสัมภาษณ์และถอดรหัส กระบวนการการจัดการ บริหารชุมชนด้วยการใช้หลักธรรมนูญหมู่บ้าน 101 ข้อ รวมทั้งการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต โดยทางหมู่บ้านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการส่งเสริมการปลูกผัก ปลูกเห็ด เลี้ยงปลา การแปรรูปอาหารและใช้ชีวิตจากบ่อน้ำชุมชน ฯ รวมทั้งส่งเสริมการทอผ้า การทำธนาคารข้าว การสร้างฐานการเรียนรู้การเอื้ออารี-การแบ่งปัน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงมิติของชุมชนที่มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาอารี รวมทั้งมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างดี


เขียนข่าว : นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

1 

 

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคเหนือ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

         หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยนำความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ กว่า 100 คน

         การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม (วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม) และต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร ตลอดจน จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง ขยายผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาอาชีพ และจัดทำองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช.

         ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตจะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเรา “ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว” แล้วขยายผลสู่องค์กรและคนรอบข้าง ซึ่งกระบวนการสร้างคุณธรรมจะต้องอาศัยระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์คุณธรรม จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เผยแพร่ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมและประเทศต่อไป


เขียนข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย กลุ่มงานงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าพบ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทสไทย (กรรมการโดยตำแหน่ง) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจคุณธรรมภาคเอกชน โดยสรุปประเด็นแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมกับหอการค้าไทย ดังนี้
                  1) การถอดองค์ความรู้ขององค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล TCC Best Awards
                  2) การบรรจุแผนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการตามรอยพระราชา ในองค์กรภาคธุรกิจ
                  3) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับภาคธุรกิจ (Social Enterprise)
                  4) ความร่วมมือในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี 2563
                  5) ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยในองค์กรธุรกิจ


เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          วันที่ 26-27 เมษายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ร่วมเวทีสัมนาแกนนำพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม “เครือข่ายความสุขชุมชน” จัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

          งานนี้มีแกนนำเครือข่ายความสุขชุมชน จำนวน 16 ชุมชน 14 จังหวัด กว่า 50 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมพัฒนาเครือข่ายความสุขชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม โดยมีชุมชนต้นแบบบ้านจำรุง จ.ระยอง และ ธนาคารความดีบ้านหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และกระบวนการที่นำไปสูการเป็นชุมชนแห่งความสุข

          นอกจากนี้ ยังได้แนวคิดการสร้างเครือข่ายความสุขชุมชน สู่การเป็นชุมชนคุณธรรม จากนักวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และ การบรรยายพิเศษ “ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขด้วยหลักการสร้างสุขมวลรวมประชาชาติ” โดย คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการบริษัทอินี่ (Ini) เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ดัชนี ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) 9 ข้อ ได้แก่
                  1) สุขภาพจิต
                  2) การใช้เวลา 
                  3) ชุมชนที่มีชีวิตชีวา
                  4) วัฒนธรรมที่หลากหลาย
                  5) นิเวศ
                  6) สุขภาพ
                  7) การศึกษา
                  8) ธรรมาภิบาล 
                  9) มาตรฐานการครองชีพ
          ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม ที่บริษัทใช้กับพนักงานในบริษัท และเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อจุดประกายให้แกนนำแต่ละเครือข่ายเกิดนำไปสร้างสรรค์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตนเอง

การสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการวางรูปแบบ เตรียมจัดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี.


เขียนข่าว : นางสาวพัลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

004 

 

       วันที่ 24 เมษายน 62 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ความรู้เรื่ององค์กรคุณธรรม" ซึ่งกล่าวเปิดโดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการอบรมโครงการ "พัฒนา กยศ. สู่องค์กรคุณธรรม" ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณธรรมรวมถึงการพัฒนา กยศ. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งในการบรรยายจะมีการสร้างความเข้าใจเรื่ององค์กรคุณธรรม และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นการมีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

006 

 

       วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทีมสื่อสารองค์กรฯ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฮีโร่ต้านโกง " ตอน "ธรรมนูญความสุข" อบต.บ้านปิน จ.พะเยา ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าพบสัมภาษณ์นายกสังวร อินต๊ะสาร ที่ตำบลแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชน ในปี พ.ศ. 2524 ทรงดำริสร้างอ่างเก็บน้ำร่องสัก ให้ชาวบ้านมีน้ำเพื่อการเกษตร สร้างรายได้ทั้งปี ตำบลบ้านปินมีต้นทุนที่ดี ที่มีสภาผู้นำเข้มแข็ง มีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งมิติด้านสวัสดิการชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมชุมชน มีพัฒนา ต่อยอดให้เป็นตำบลความสุขมวลรวมต้นแบบในภาคเหนือ จนนำมาสู่การพัฒนาธรรมนูญความสุขตำบลคนบ้านปิน "5 ดี ศรีบ้านปิน" เช่น
              1. คนดี เป็นตำบลที่มีความร่วมมือที่ดีระหว่าง ประชาชนในตำบลให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีปฎิบัติตามหลักศาสนา ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้สังคม และปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
              2. สุขภาพดี เป็นตำบลที่มีการใส่ใจดูแล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันสร้างสรรค์กองทุนต่าง ๆ ที่จะดูแลคนในตำบลตั้งแต่เกิดจนตาย
              3. รายได้ดี เป็นตำบลที่ยึดมั่นและปฎิบัติในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองและสร้างครอบครัว ตำบลให้อบอุ่น เข้มแข็ง
              4. สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นตำบลที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตำบล วัด และโรงเรียน ให้มีร่มเงาสะอาด ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี
              5. วัฒนธรรมดี เป็นตำบลที่ยึดมั่น ดำรงรักษาในคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนที่ดีงาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

       ซึ่งธรรมนูญความสุขตำบลบ้านปิน ไม่ใช่ผลงานของใคร คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเพราะชาวบ้านทุกคนให้คาวมร่วมมือกันปฏิบัติตาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ทำให้เกิดเป็นชุมชนแห่งความเอื้ออาทรต่อกัน


เขียนข่าว : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม