A- A A+

เมนู

1 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคใต้ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเองและพัฒนาเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กิจกรรมเรียนรู้แนวคิดการแก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดย นายอชิระ โกศโยดม และนางสาวสมสมร บุญทอง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 8 และกิจกรรมสถานีคุณธรรม เรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1) ชุมชนคุณธรรม โดย พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ชุมชนคุณธรรมวัดพรุใหญ่ จังหวัดชุมพร 2) โครงงานคุณธรรม โดย นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง 3) องค์กรคุณธรรม โดย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษา และเครือข่ายทางศาสนา จำนวนกว่า 80 คน

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม โดยคำว่า “คุณธรรม” นั้น จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องของระบบพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นคำว่า “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ก็ล้วนมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม เน้นสืบสาน รักษา ต่อยอด ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ชูศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนงานคุณธรรม ตั้งคณะทำงานร่วมกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เน้นสร้างเกณฑ์ฒาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ย้ำการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้าราชการในสังกัดต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          ด้านศูนย์คุณธรรม ขานรับนโยบายด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ เตรียมเปิดตัว MoralNext พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0 ฐานข้อมูล Big Data ให้ประชาชนเข้าถึง คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างเท่าเทียม เดือนกันยายนนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จังหวัดพะเยา และบรรยายพิเศษ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา และมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน

          นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยากล่าวว่า งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา และมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในงานมีการแสดงจากชุมชนคุณธรรม นิทรรศการชุมชนคุณธรรม และการประกวดอาหารพื้นบ้าน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม005 

 

          26 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกันทำ กิจกรรมพับถุงยาพอเพียง (ถุงบรรจุซองยาจากกระดาษรีไซเคิล) บริจาคให้กับโรงพยาบาลที่มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก
เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลา ย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาจะทำให้เกิดสาร ประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะส่งผลให้โลกร้อน โดยข้อมูลจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยสร้างขยะ 27 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน แต่ละคนสร้างขยะ 1 กิโลกรัม 1 ขีดต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน โดยในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด และที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเล เป็นจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ เกิดผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          จากผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ช่วงเดือนมกราคม 2562 -พฤษภาคม 2562 พบว่า 1 ใน 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรม ของสังคมไทย คือ ปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะขยะพลาสติก ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คุณธรรม จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีไม่ต้องเดี๋ยว "พับถุงยาพอเพียง" โดยการนำกระดาษรีไซเคิล เช่น นิตยสารเก่า กระดาษที่ใช้แล้ว หรือแคตตาล็อกต่างๆ มาพับเป็นถุงยาส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสระบุรี นำไปใช้ใส่ยาให้กับคนไข้ ช่วยลดการใช้ถุง พลาสติก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ในสังคมหันมาใช้วัสดุจาก ธรรมชาติ นำวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว หรือเศษผ้าเก่า ที่ไม่ได้ นำมาประดิษฐ์หรือทำเป็นถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติก เวลา ไปซื้อของในตลาด หรือในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ และลดภาวะโลกร้อน นับเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่ดีต่อใจ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมกันทำความดีให้กับองค์กร


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม007 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคกลาง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเองและพัฒนาเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กิจกรรมเรียนรู้แนวคิดการแก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดย นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ และกิจกรรมสถานีคุณธรรม เรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1) ชุมชนคุณธรรม โดย นางรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ ประธานชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2) โครงงานคุณธรรม โดย นายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี 3) องค์กรคุณธรรม โดย คุณเบญญาภา แจ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการฯ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษา และเครือข่ายทางศาสนา จำนวนกว่า 135 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ที่แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านดิน แม่โจ้โฮมสเตย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมความดีงามของคนรุ่นก่อนที่ได้สร้างไว้ในสมัยเริ่มก่อตั้งศูนย์คุณธรรม โดยมุ่งหวังสานต่อเจตนารมย์การพัฒนางานเชิงคุณภาพในอนาคต และเรียนรู้ระบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม การดำเนินวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งชุมชนแห่งนี้พัฒนาจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาแนวทางในการพึ่งพาตนเอง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน หรือต่างชาติบางประเทศ ที่ต่างให้ความสนใจ เรียนรู้วิถีชีวิตแนวทางการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม มีแนวคิดที่จะนำโมเดลแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านดิน แม่โจ้โฮมสเตย์ ไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ ได้นำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างโมเดลชุมชนคุณธรรม สู่สังคมสันติสุขตามบริบทพื้นที่ของตนเองต่อไป

          นอกจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมที่ แม่โจ้โฮมสเตย์แล้ว ในวันต่อมา กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ได้จัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการทำแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน จาก 150 กองทุน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำแบบประเมินนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทั่วประเทศ นำไปใช้ในการประเมินระดับมาตรฐานคุณธรรมของแต่ละกองทุน ให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลขับเคลื่อนและพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของกองทุนฯ และผลการประเมินภาพรวมในระดับประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบาย เสนอต่อรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต่อไปในอนาคต


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

45986DF4 0C68 4082 B72A F69403B70A9A

     ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจเรื่อง "เสียงของประชาชนเรื่องคุณธรรม" พบสาเหตุใหญ่คือไม่มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ของพวกพ้อง ระบุต้องการให้ครม.ชุดใหม่เป็นแบบอย่างที่ดี

486E0CFA 4591 4413 AF68 D7945D43410F

      เมื่อวันที่ 11 ก.ค. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงของประชาชนเรื่องคุณธรรม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อระดับของคุณธรรมในสังคมไทย พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 52.0 ระบุสังคมไทยมีคุณธรรมระดับปานกลาง รองลงมาคือร้อยละ 39.2 ระบุมีคุณธรรมน้อย ถึง น้อยที่สุด และร้อยละ 8.8 มีมากถึงมากที่สุด

91AC0280 51DF 4FBC 9758 993C80D443D1

     แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ความคิดเห็นต่อระดับคุณธรรมของอนาคตสังคมไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.1 ระบุจะลดลง ในขณะที่ร้อยละ 32.1 ระบุเท่าเดิม และร้อยละ 8.8 ระบุมากขึ้น ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง สาเหตุของปัญหาขาดคุณธรรมในสังคมไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.7 ระบุ คนในสังคมไม่มีวินัย รองลงมาคือร้อยละ 57.9 ระบุ การคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง (เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง) ร้อยละ 51.1 ระบุ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 45.6 ระบุ การไม่รู้จักพอเพียงร้อยละ 35.8 ระบุ การที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 32.0 ระบุ คนส่วนใหญ่ขาดความรับผิดชอบ และร้อยละ 31.3 ระบุ คนไทยขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในบ้านเมือง

85F36766 389C 4E22 8421 C1E4F154F100

     อย่างไรก็ตาม ประเด็นคุณธรรมที่รัฐบาลควรส่งเสริม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.3 ระบุการมีจิตสำนึกที่ดี รองลงมาคือ ร้อยละ 57.0 ระบุ การมีวินัย ร้อยละ 54.5 ระบุคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 53.6 ระบุความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 39.9 ระบุความมีน้ำใจดีต่อกันและกัน ร้อยละ 36.6 ระบุความพอเพียง และร้อยละ 30.1 ระบุการคิดไตร่ตรอง มีสติ

D819CB50 EE42 47D1 8F6F 45B4B83974CB

     รศ.นพ.สุริยเดว  ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สังคมไทยขณะนี้กำลังหนักหนาสาหัสด้านคุณธรรม เพราะเห็นได้จาก การใช้ความรุนแรงทำร้ายกันรายวันไม่เลือกเพศ อายุ คนป่วย คนพิการ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงเรียน ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน นอกจากนี้ อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น ยาเสพติดรุนแรงบานปลายและการศึกษาที่มุ่งเน้นท่องจำมากกว่าพัฒนาเด็กให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”โดยการพัฒนาเด็กให้มุ่งเน้นทั้งขีดความสามารถตามความถนัด (Competency) และคุณธรรม (Moral)จึงจะเรียกว่าพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

FB353B3B A1FD 45DC 882C 8995A271CC06

     ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวต่อว่า สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ กลไกด้านคุณธรรมกำลังอ่อนแอทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม เสียงของประชาชนที่พบในโพลครั้งนี้เรียกร้องแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ให้หันมาพัฒนาสังคมคุณธรรมเพื่อสังคมสันติ สุขให้มากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด มีวินัย ประพฤติตามกฎกติกา ใช้สติมากกว่าอารมณ์ มีน้ำใจช่วยเหลือกัน และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของคนทั้งประเทศ

4C309A7C 3F60 4C9A 8440 B68663C9C339

     ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า โดยเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ ทุกคน ทำดีให้เด็กดู แล้วท่านจะรู้ว่าเด็กเปลี่ยนได้ ตามท่าน ถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ต้องไม่โยนภาระนี้เพียงเพื่อใช้คำสวยหรูว่า ให้ปลูกฝังจิตสำนึกในเด็กตั้งแต่ปฐมวัย แต่วิธีที่จะปลูกฝังจิตสำนึกได้ดีที่สุดคือ วิธีที่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กดูและเรียนรู้จากผู้ใหญ่จนซึมซับ ไม่มุ่งเน้นสร้างภาพแต่ทำอย่างต่อเนื่อง หากท่านเริ่มที่ท่าน ท่านก็มีความสุข เริ่มที่บ้าน บ้านก็มีความสุข เริ่มที่ทำงาน ที่ทำงานก็มีความสุข จนเกิดภาพที่ใหญ่ขึ้นชุมชนสังคม

C71E66D0 05D6 4490 85CE 690F7D103A38

     ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นพดล กรรณิกา กล่าวด้วยว่า ผลสำรวจชี้ชัดว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีและน่าจะหมายรวมถึง คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเป็นคณะผู้บริหารประเทศและออกหน้าสื่อบ่อย ๆรวมถึงการมีอำนาจรัฐอยู่ในมือจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่น่าจะออกมารณรงค์ความมีวินัยของคนในชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต และการคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติและของประชาชนทั้งประเทศมากกว่าตัวเองและพวกพ้องและอีกสองสามวันนี้

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/719762 สำนักข่าวเดลินิวส์

ที่มา : http://www.superpollthailand.net สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928

S 29474829

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย รับเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร เครื่องไทยธรรม นำไปร่วมแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายพระอารม จำนวน ๑๐ วัด ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการศูนย์คุณธรรม โดยตำแหน่ง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดใกล้บ้าน

 


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

 

 

 

001 

 

           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ ไทย และ สำนักงาน ปปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (YDI - Youth Development Index) ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน เป็นเวทีหารือแนวทาง ส่งเสริมอาสาสมัครเยาวชน โดยเฉพาะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเสริมสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนอาเซียน ส่งเสริมผู้นำเยาวชนในฐานะเป็นส่วนสำคัญของ กระบวนการพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน สร้างการรับรู้ด้านการมี ส่วนร่วมของเยาวชนและองค์กรเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในฐานะ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) เป็นประธานเปิดการ ประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ใน ประเด็นสถานการณ์วัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชน อาเซียน (YDI - Youth Development Index) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (Domains) ได้แก่ ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellbeing) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ (Education) ด้านการจ้างงานและการสร้างโอกาส (Employment and Opportunity) ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน (Participation and Engagement) ด้านค่านิยมและอัตลักษณ์ (Values and Identity) ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

          ด้าน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ในฐานะ รับผิดชอบตามภารกิจงานสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้านการสื่อสารและรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย และ กลุ่มแกนนำเยาวชน สปป.ลาว ป้องกันยาสูบ (Lao Youth Anti Smoking) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปัจจุบัน โดยขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ บน แพลตฟอร์ม On Air, Online, On Ground เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมจนเป็นค่านิยมคุณธรรมทางสังคม โดยเฉพาะคุณธรรมด้าน “วินัย” ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเฉพาะการ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม มีภารกิจเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชน ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมให้มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เชื่อมโยงหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านวินัยในกลุ่มเป้าหมายตนเองได้

           นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะรับผิดชอบงานด้านความร่วมมือเยาวชนอาเซียน กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน จิตอาสา หรืออาสาสมัครของเยาวชนสองประเทศ ในมิติด้านสุขภาพ ได้แก่ ยาเสพติด สุรา และยาสูบ โดยนำคุณธรรมด้านวินัย และจิตอาสา มาส่งเสริม ปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด บูรณาการกระบวนการสร้างวินัย ในตนเองของผู้นำเยาวชน ให้ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนด้านยาเสพติด ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม แล้วคุณค่าจะตามมา โดยที่ ไม่ต้องแสวงหาคุณค่าที่เป็นตัวเงิน เพราะผมเชื่อว่า “เมื่อเรามีคุณธรรม คุณค่าต่างๆ ทั้งในด้านการยอมรับ และการสนับสนุนต่างๆ ก็จะเข้า มาหาเราเอง” ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือ และแผนการดำเนินงาน พัฒนา ผู้นำเยาวชนที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ของทั้งสองประเทศ สถาบันยุวทัศน์ฯจะนำเสนอต่อที่ประชุม Youth Forum ภายใต้กรอบ ความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน 10 ประเทศ ที่สถาบันยุวทัศน์แห่ง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดในปลายปี 2562 นี้ นายเมธชนนท์ กล่าว


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


000 

 

          วันพุทธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ควรค่าแก่การยกย่อง ปี ๒๕๖๒ ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “National Moral Assembly” ครั้งที่ ๑๐ “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่นำคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนเกิดการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและขยายผลแบบอย่างในการทำความดีให้มีความหลากหลายในทุกสาขาอาชีพที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและคนในสังคม โดยสรรหาผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในระดับจังหวัด และเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมค้นหาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ควรค่าแก่การยกย่อง ได้แก่ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ปรากฏชัดเจนในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          โดยกระบวนการค้นหา บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาใช้ในการทำงาน หรือแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

                    ๑) วางแผนเตรียมการ และนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

                    ๒) จัดตั้งคณะทำงาน ๑ คณะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องที่เป็นที่ประจักษ์

                    ๓) ค้นหาบุคคลต้นแบบผ่านช่องทางกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา

          ทั้งนี้ วิธีการเสนอชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง คณะกรรมการมีแนวทางคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ดี ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่ปรากฎความเสี่ยงใดๆ และไม่ได้รับรองบุคคลนั้น เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

          สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ที่ถูกนำเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องมีพฤติกรรมแสดงออกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                    หลักเกณฑ์ที่ ๑. มีพฤติกรรมที่แสดงออกหรือสะท้อนการมีคุณธรรม ด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ควรค่าแก่การยกย่อง จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ หรือ ปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน หรือนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินงานเป็นกิจวัตร   

                    หลักเกณฑ์ที่ ๒. มีผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ในระดับพื้นที่ หรือสาธารณะ

                    หลักเกณฑ์ที่ ๓. เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก จากการมีพฤติกรรมสะท้อนการมีคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง

                    หลักเกณฑ์ที่ ๔. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ในงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาคและชาติมาแล้ว

                    หลักเกณฑ์ที่ ๕. พิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เปิดโอกาสให้คนในจังหวัด ได้รับโอกาส โดยไม่จำกัดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

                    หลักเกณฑ์ที่ ๖. ในการพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง ให้คำนึงถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่อาจมีผลขัดแย้งกับคุณธรรมจริยธรรมได้

          สำหรับด้านการพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องนั้น ศูนย์คุณธรรมรับผิดชอบในการรับรองโดยอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด นอกเหนือจากนี้ ศูนย์คุณธรรม มีเอกสิทธิ์ที่จะพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ตามสาขาอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้ที่สาธารณชนยอมรับในพฤติกรรมที่ดีตามเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เพื่อรับทราบและยกย่องต่อไป

vสำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม