A- A A+

เมนู

 

 181201 0001

             

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 26 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ณ ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือรูปแบบการจัดงาน โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม

          ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภาคกลางและเป็นพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ กอปรกับเป็นพื้นที่เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมายาวนาน จึงถือเป็นพื้นที่ๆ เหมาะสม และพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม และภาคี เครือข่าย 26 จังหวัด

          ด้านนายประมวล บุญมา กล่าวในฐานะตัวแทนศูนย์คุณธรรมว่า รูปแบบการจัดงานส่วนหนึ่งจะมาจากการปรับรูปแบบงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9 และส่วนหนึ่งมาจากการนำเสนอ ทั้ง 26 จังหวัดภาคกลาง โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่ม 1 ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท กลุ่ม 3 นครนายก นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทราปราการ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และ กลุ่ม 4 ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว โดยในกลุ่มย่อยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ความเสี่ยงปัญหาคุณธรรมของคนในพื้นที่ ต้นทุนคุณธรรมความดีในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงเครือข่าย องค์กและจังหวัดที่อาสาร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรม พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป.


 ผู้เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 เรียบเรียงโดย วิชดา นฤวรพัฒน์ /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

 301161 181130 0001

         

          วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังบวก” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ปปส.ภาค 1 , 2 , 7 และ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 400 คน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการขับเคลื่อนงาน สามารถนำความรู้และแนวความคิดไปพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เป็นต้น ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
        รศ.นพ.สุริยเดว เน้นย้ำ โรงเรียนควรเปลี่ยนวิธีการ Homeroom และเน้นกระบวนการ After Action Review โดยใช้ 3 คำถาม “รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร และทำอย่างไรต่อ” เพื่อให้เกิด Soft Skill เนื่องจาก “ทุนชีวิตเป็นเครื่องมือวัดจิตสำนึกเด็ก” แต่ปัจจุบันกระบวนการเลี้ยงลูกมีปัญหา ส่งผลให้ลูกให้มีจิตสำนึกอ่อนและเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 3 – 10 เท่า


 ผู้เขียนข่าว : จักรชัย ทองเพ็ชร์ /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

  

 281161 181128 0002

         

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา องค์ความรู้นวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ ศคธ. ลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

S 10961038

 

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการถอดบทเรียนปรากฏการณ์ถ้ำหลวง ภารกิจระดับโลกช่วยชีวิต 13 หมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

S 13352969

 

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศคธ. เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการองรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมประจำชาติ ในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีสำนึกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
      ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคเข้ารับการอบรม 40 หน่วยงาน จำนวน 80 คน เพื่อบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองกรค์ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม คุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือ Co Brand องค์กรส่งเสริมสังคมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ กระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

 

 261161 007

          วันที่ 26 พ.ย.61 ศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสาภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ลงพื้นที่ดูงาน บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จังหวัด เชียงใหม่ หนึ่งในธุรกิจเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากแม่บ้านทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จนขยายกิจการมาจนมีพนักงานกว่า 700 คน กระทั่งวันนี้กลายเป็นองค์กรแห่งการให้ เป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ปลูกฝังวิถีการให้ให้กับพนักงานรวมถึงการดูแลชุมชนรอบๆบริษัทให้ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้จนชาวบ้านพากันยกให้คุณพ่อรัตน์ ปาละพงศ์ เป็นประธานชุมชนหลิ่งกอก รวมทั้งใช้พื้นที่ของบริษัท เป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนอีกด้วย
#ผึ้งน้อย #"ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู รู้คุณธรรม"  #ธุรกิจคุณธรรม #ทำไม่ยากหากเปิดใจ

 


 ผู้เขียนข่าว : ยงจิรายุ /ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 S 21594849

    วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนา “เสถียรธรรมสถาน เป็น Spiritual Model แห่งการยุติความรุนแรงของสังคมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสัมมนาภาคีเครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข 3 ขั้น สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน

    รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ภารกิจของ ศูนย์คุณธรรม คือ ก่อการดี Network of networks ในลักษณะ Spiritual Model จะถูกขยายผลเพราะเราเชื่อว่าแรงกระเพื่อมของการทำความดี ไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่ใดที่หนึ่ง ศูนย์คุณธรรม มีโจทย์ที่ท้าทายมาก คือ ยิ่งทำให้กระบวนการ Spiritual Model ขยายผลมากเท่าไหร่ เราก็จะช่วยสร้างให้สังคมมีสันติสุขมากเท่านั้น ศูนย์คุณธรรม พร้อมขยายผลแห่งความดีนี้ส่งต่อสู่สังคม เป็นสังคมที่ผู้คนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ มีความรัก จินตนาการ มีจิตสํานึก มีแรงบันดาลใจ และมีคุณธรรมในที่สุด.

 


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

201161 001 

       วันอังคารที่  20 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมร่วมกับจังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นค้นหาต้นทุนคุณธรรมและหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2562 ได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดสุโขทัย นายประสงค์ อุไรวรณ์ ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือและจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม 47 หน่วยงาน จำนวน 95 คน โดยได้ข้อสรุปวันจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

14112561 1 

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรนรม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติยศ แด่ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญการ กรมศิลปากร เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรม

  415F881A D3A3 45F0 9811 E879A9435115

ศูนย์คุณธรรม ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ค้นวิธีแก้ปัญหานิสัยคนไทยให้ตรงจุด หวังสร้างสังคมคุณธรรมบรรลุเป้าหมาย