A- A A+

เมนู

g2

18 ก.ค. 2561 
   นายสิน สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา รุ่น 2 โดยมีดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ  (ป.ป.ช.)  ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท 

g1 1

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้นำ 3 ศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของ 3 ศาสนา และผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเรียนรู้ด้านศาสนถาน