A- A A+

เมนู

005 

            21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้เข้าร่วมบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจ (กลุ่มโรงแรม) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในกลุ่มโรงแรมชาเทรียม ณ ห้องประชุม The River,Chatrium Hotel Riverside Bangkok
          คุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ ได้กล่าวต้อนรับ กล่าวว่า พนักงานสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ต้องสร้างบรรยากาศที่ในที่ทำงานให้เป็นครอบครัวเดียวกันมากกว่าเป็นที่ทำงาน
          คุณปริยรัตน์ จุลกิตติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่วนกลาง เครือข่ายโรงแรมชาเทรียม และเรซิเดนซ์ กล่าวว่าพนักงานทุกคนมีเสาหลักในการยึดโยงการทำงาน 4 เสาหลัก คือ 1. Customer Expericence 2. Markering & Technology 3. Human Capital 4. Green & Corperate social Responsibility (CSR)ซึ่งทางโรงแรมได้ให้ความสำคัญกับคน “คนต้องมีความสุข ผู้บริหารต้องมีความสุข” ธุรกิจที่ต้องทำงานด้านบริการต้องทำให้พนักงานมีความสุขจากภายในก่อน การบริการจึงออกมาดี
         นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจศูนย์คุณธรรม และสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ (กลุ่มโรงแรม) พร้อมกล่าวว่า เรื่องคุณธรรม ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนทำกันอยู่แล้ว คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดีผ่านพฤติกรรม การนำคุณธรรมไปพัฒนาในองค์กรเพื่อเสริมให้องค์กร “เป็นที่ทำงานแห่งความสุข สนุกในการทำงาน”
         คุณพรรณทิภา แจ่มสว่าง Director Of Humman Resources EVASON RESORT ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนจากองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม นำสู่สังคมสุขภาวะ”
         ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ได้ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงแรมคุณธรรม  มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารกลุ่มโรงแรมชาเทรียม จำนวน 55 คน เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกลุ่มโรงแรมให้เป็นโรงแรมคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี 6 เครือข่าย ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายการศึกษา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยตัวชี้วัดคุณธรรมนี้เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยต่อไป

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50 คนจาก 6 เครือข่าย กระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ Inside out approach โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิทยากรกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณจารุปภา วะสี  จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย คุณรัชนี วิศิษฎ์วโรดม จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุสินี วรศรีโสทร จากมูลนิธิสหธรรมิกชน และทีมวิชาการกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม

          กระบวนการเรียนรู้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมระดับบุคคลใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผ่านสามฐานของชีวิต คือ ฐานหัว (ความคิด) (ความคิด) ฐานใจ (ความรู้สึก) และฐานกาย (การลงมือทำและมีประสบการณ์ตรง) โดยแบ่งกลุ่มภาคี 6 เครือข่ายออกเป็น 4 ช่วงวัย (Generation) คือ 1) Baby Boomer คนสูงอายุ เกิดปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 55-73 ปี) 2) Generation X คนวัยทำงาน เกิดปี พ.ศ.2508-2523 (อายุ 39-54 ปี) 3) Generation Y คนวัยเริ่มต้นทำงาน เกิดปี พ.ศ.2524-2539 (อายุ 23-38 ปี) 4) Generation Z คนกลุ่มวัยนักเรียน นักศึกษา เกิดปี พ.ศ.2540–2550 (อายุ 13-22 ปี)

          ภายในงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ประเด็นที่สะท้อนถึงวิธีคิดและชุดประสบการณ์ที่หลากหลายไปตามช่วงวัย เพศภาวะ ศาสนาความเชื่อ รวมทั้งในแต่ละช่วงวัยยังสะท้อนถึงประเด็นคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องรอบตัวมากขึ้นตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ประเด็นจิตสาธารณะ Gen Z เป็นกิจกรรมที่ใกล้ตัว เช่น การให้สิ่งของ Gen Y เป็นการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น Gen X เป็นการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นที่เชื่อมโยงกับงานที่รับผิดชอบ และ Baby Boomer เป็นเหมือน “สะพาน” ที่เชื่อมโยงสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ

          ข้อมูลที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ทีมวิชาการจะนำไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมต่อ โดยผู้เข้าร่วมได้สะท้อนว่าถ้ามีการดำเนินการแล้วเสร็จคาดหวังว่าจะนำตัวชี้วัดนี้มาใช้เป็นเคลื่อนมือในการขับเคลื่อนสร้าง “คนดีศรีอยุธยา” และจังหวัดคุณธรรมต่อไป

          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม สนับสนุนโดยแผนงานคนไทย 4.0 การประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบนี้จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งใน 2 พื้นที่ คือ อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา) โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้การเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือวิชาการในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ส่งผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต

          ทั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การส่งเสริมคุณธรรมควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก โดยมุ่งเน้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ดังคำกล่าวที่ว่า “ลูกโตที่บ้าน คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด” ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สังคมไทยในปัจจุบัน พ่อแม่ควรมีความประณีตในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันละเลยและขาดการสั่งสอนในเรื่องพฤติกรรมพื้นฐาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นเทศมี “คุณธรรม” มากขึ้น


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม"ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคกลาง) ปี 2563 รุ่นที่ 1 .ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา ภายใต้การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

 

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคการศึกษา ภาคเกษตร และศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี 6 เครือข่าย ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายการศึกษา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยตัวชี้วัดคุณธรรมนี้เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยต่อไป

          การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 61 คนจาก 6 เครือข่าย กระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ Inside out approach โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิทยากรกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณจารุปภา วะสี  จากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย คุณรัชนี วิศิษฎ์วโรดม จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุสินี วรศรีโสทร จากมูลนิธิสหธรรมิกชน และทีมวิชาการกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม

          กระบวนการเรียนรู้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมระดับบุคคลใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผ่านสามฐานของชีวิต คือ ฐานหัว (ความคิด) (ความคิด) ฐานใจ (ความรู้สึก) และฐานกาย (การลงมือทำและมีประสบการณ์ตรง) โดยแบ่งกลุ่มภาคี 6 เครือข่ายออกเป็น 4 ช่วงวัย (Generation) คือ 1) Baby Boomer คนสูงอายุ เกิดปี พ.ศ.2489-2507 (อายุ 55-73 ปี) 2) Generation X คนวัยทำงาน เกิดปี พ.ศ.2508-2523 (อายุ 39-54 ปี) 3) Generation Y คนวัยเริ่มต้นทำงาน เกิดปี พ.ศ.2524-2539 (อายุ 23-38 ปี) 4) Generation Z คนกลุ่มวัยนักเรียน นักศึกษา เกิดปี พ.ศ.2540–2550 (อายุ 13-22 ปี)

          ภายในงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ประเด็นที่สะท้อนถึงวิธีคิดและชุดประสบการณ์ที่หลากหลายไปตามช่วงวัย เพศภาวะ ชาติพันธุ์ รวมทั้งยังสะท้อนถึงประเด็นคุณธรรมที่ตีความต่างกันไปตามบริบทของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ที่ทำงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยผลที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ นอกจากชุดข้อมูลที่ทีมวิชาการต้องนำไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมต่อไปแล้ว ผู้เข้าร่วมยังสะท้อนว่าเป็นจุดเริ่มสำคัญของการสร้างภาคีเครือข่ายที่เคลื่อนงานด้านคุณธรรมด้วยงานความรู้

          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม สนับสนุนโดยแผนงานคนไทย 4.0 การประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบนี้จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้งใน 3 พื้นที่ คือ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

005 

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี เชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ “ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จังหวัดสระบุรี” ซึ่งนำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้แทนศูนย์คุณธรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาสร้างองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ และการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชุม อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) จ.สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 13 อำเภอ จังหวัดสระบุรี อาทิ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรภาคส่วนต่างๆ และชุมชน จำนวนกว่า 300 คน

โดยการฝึกอบรมฯ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและองค์กร และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ผ่านการยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม (ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน) เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการนำเรื่องคุณธรรมมาส่งเสริมสนับสนุนที่ได้ผลจริง ซึ่งทุกองค์กรหรือชุมชนสามารถเป็นองค์กรและชุมชนคุณธรรมได้ หากเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง คิดดี ทำดี และส่งต่อความดีนั่นดีสู่ผู้อื่น ขยายสู่ชุมชนและสังคม จึงจะทำให้จังหวัดสระบุรีและสังคมไทย เกิดคุณธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตต่อ


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาและความร่วมมือนานาชาติ

 

005 

 

          วันที่ 13​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ศูนย์คุณธรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ รร.รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

          โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการระดับกรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนกลาง กว่า 70 คน มีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งคุณธรรมเป้าหมายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับหน่วยงานไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” ตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 12​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายประมวล​ บุญมา​ หน.กลุ่มงานสมัชชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​และรก.หน.งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม​ พร้อมด้วยนายบุญญานนท์​ ศรีโท​ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม​ มอบถุงกระดาษ “ถุงยาพอเพียง” ให้กับ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1,936 ถุง เป็นถุงกระดาษ​ที่ศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมรณรงค์จิตอาสา​ ​พับถุงยาพอเพียงจากกระดาษเสียและกระดาษที่ใช้แล้ว​ในกิจกรรมต่างๆ​ ของศูนย์คุณธรรม​ รวบรวมเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล​ นำใส่ยากลับบ้าน รวมถึงเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนในอีกทางหนึ่งอีกด้วย​


 

เขียนข่าว : ประมวล​ บุญมา/ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์​ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​

 

005 

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) สมาคมมีเดียเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย ภายใต้กรอบการกำกับดูแลตนเอง และจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม


          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการผลิตโฆษณาให้แก่บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณและให้เกิดการกำกับตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือในการจัดทำแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

          ทั้งนี้ นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการผลิตโฆษณา โดยจะมีการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เพื่อสร้างสรรค์โฆษณาที่มีความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาวะของผู้รับชมโฆษณา ต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายยงจิรายุ​ อุปเสน​ ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทางสังคม​ และนายประมวล​ บุญมา​ หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม​ (องค์การมหาชน)​ จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม​ "จังหวัดอุดรธานี" (เครือข่ายภาคธุรกิจ​ และเครือข่ายสื่อมวลชน)​ ณ​ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม​ ชั้น​ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี​ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 หน่วยงาน​ 39​ คน​ โดยนายธีทัต​ พิมพา​ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี​กล่าวต้อนรับและร่วมหารือเพื่อค้นหาสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจและสื่อมวลชน​ พร้อมทั้งระดมความเห็นรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการ​และหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน​ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม​ โดยในเบื้องต้นเครือข่ายภาคธุรกิจเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกภาคธุรกิจจากตัวแทนทุกประเภทเป็นทีมขับเคลื่อน​ การจัดการความรู้​(KM)​ถอดบทเรียนหน่วยงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมขยายผลในวงกว้าง​ ในด้านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า200​องค์กร​ในอุดรธานี​ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลางการนำเสนอเรื่องราวดีๆ​ ของทุกเครือข่ายและพร้อมจัดกระบวนการให้ความรู้​ เทคนิคการผลิตสื่อ​และจรรยาบรรณ​ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน​ เพือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรม​ให้ได้ภายใน​ 3 ปี


 

ข่าว/ภาพข่าว​โดย​ นางสาวอสมา​ ปัทมะสังข์​ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​