A- A A+

เมนู

1 

 

           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ 3 (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐานที่มั่นคงขององค์กร) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเมอรัล (Emerald) โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

           การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความสมดุล 3 ประการ คือ ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) การทำธุรกิจเพื่อสังคม ที่ต่อยอดมาสู่ SE (Social Enterprise) และการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบตรวจสอบที่ดีเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดของศาสตร์พระราชากับกระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย MIO โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด การบรรยายหัวข้อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

           การบรรยายหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงกับความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรภาคธุรกิจ โดย อาจารย์ บุญล้อม เต้าแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พระราชา การบรรยายหัวข้อเส้นทางสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม และเวทีเสวนาแบ่งปันประสบการณ์องค์กรคุณธรรม โดย ดร.อัศนียา สุวรรณศิริกุล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เมนส์ จำกัด และนายไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน 70 องค์กร จำนวนกว่า 120 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          วันที่ 12 ส.ค. 62 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ส่งเสริมและพัฒนาวิถีแห่งสติ (Mindfulness and Moral based Learning Society) ร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน โดย คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน และ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหดิล โดย ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหดิล โดยนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ หลักพุทธศาสตร์ มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนากาย - จิต - ปัญญาของทุกช่วงวัย และร่วมกันขับเคลื่อสังคมคุณธรรมสู่สังคมสันติสุขต่อไป

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ หลักพุทธศาสตร์ มาทำงานร่วมกัน เป็นการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG สำหรับการฝึกสติ สมาธิ ที่จะเห็น คลื่น กับปฏิกิริยาสมอง ในรูปแบบ Beta wave หากมีความเครียด, Alpha wave สำหรับการจัดการความเครียดได้ และบริหารจัดการความคิดได้ดีขึ้น, Theta wave สำหรับการใช้สติ สมาธิ ไปจนถึงขั้นการกำหนดจิต และ Delta wave สำหรับ วิปัสสนากรรมฐานชั้นลึก จะเห็นว่า หากจิตกำหนดสมองได้ จะปรากฎให้เห็นใน คลื่นไฟฟ้าสมอง พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์

          โดยงานความร่วมมือทั้ง 3 องค์กร จะสะท้อนภาพความสำคัญของ “จิตใจกับสมอง” เพื่อยกระดับคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนามนุษย์ด้วยสติ ฝึกจนเป็นวิถีชีวิต ในทุกอิริยาบท ของการดำเนินชีวิต จะส่งผลให้ใช้สติมากกว่าอารมณ์.


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          วันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือ ศคธ. โดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และ น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม หารือร่วมกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่องความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ (symposium) ด้านคุณธรรมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยเบื้องต้น ทปอ. ยินดีสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และประสานเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุม

          โดยหลังจากนี้ ศคธ. จะเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ (symposium) ด้านคุณธรรม ส่งให้ฝ่ายเลขา ทปอ. เพื่อนำเสนอในการประชุมสมัยสามัญ ทปอ. ในวันที่ 25 ส.ค. 62 และคาดว่าจะดำเนินการจัดประชุมวิชาการ (symposium) ด้านคุณธรรมได้ ในเดือนธันวาคม ปีนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม002 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการ “ จิตอาสาอาเซียน : เรียนรู้ เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ ภานุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ ศูนย์คุณธรรม เปิดงานเสวนา

          งานเสวนาครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในมิติของกิจกรรมจิตอาสาในประเทศอาเซียน มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาในประเด็น “อาเซียนในฐานะผู้สร้างสรรค์สันติภาพ” คุณสุภาวดี เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ร่วมเสวนาในประเด็น “อาสา – อาเซียน ” และ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาในประเด็น “จิตอาสา : หัวใจของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม”

          ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในการเชื่อมร้อยประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการทำงานจิตอาสาข้ามพรมแดน อาสา – อาเซียน อาทิ การทำงานจิตอาสาระหว่างไทย – พม่า การทำงานจิตอาสาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะประเด็นทางด้านศาสนาอย่างเข้มแข็ง การเสวนาชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ และก้าวต่อไปของการทำงานจิตอาสาอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจได้ดียิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ ในงานมีการเปิดตัวหนังสือ “จิตอาสาอาเซียน” ซึ่งจัดทำโดย คณะวิจัยโครงการคุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร นำโดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์ แก้ว สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศุภลักษณ์ กาญจนขุนดี นักวิชาการอิสระ มีผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเป็นจำนวนมาก


เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม1 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคใต้ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเองและพัฒนาเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กิจกรรมเรียนรู้แนวคิดการแก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดย นายอชิระ โกศโยดม และนางสาวสมสมร บุญทอง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 8 และกิจกรรมสถานีคุณธรรม เรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1) ชุมชนคุณธรรม โดย พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ชุมชนคุณธรรมวัดพรุใหญ่ จังหวัดชุมพร 2) โครงงานคุณธรรม โดย นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง 3) องค์กรคุณธรรม โดย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษา และเครือข่ายทางศาสนา จำนวนกว่า 80 คน

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม โดยคำว่า “คุณธรรม” นั้น จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องของระบบพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นคำว่า “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ก็ล้วนมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม เน้นสืบสาน รักษา ต่อยอด ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ชูศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนงานคุณธรรม ตั้งคณะทำงานร่วมกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เน้นสร้างเกณฑ์ฒาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ย้ำการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้าราชการในสังกัดต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          ด้านศูนย์คุณธรรม ขานรับนโยบายด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ เตรียมเปิดตัว MoralNext พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0 ฐานข้อมูล Big Data ให้ประชาชนเข้าถึง คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างเท่าเทียม เดือนกันยายนนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จังหวัดพะเยา และบรรยายพิเศษ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา และมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน

          นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยากล่าวว่า งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยา และมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในงานมีการแสดงจากชุมชนคุณธรรม นิทรรศการชุมชนคุณธรรม และการประกวดอาหารพื้นบ้าน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม005 

 

          26 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกันทำ กิจกรรมพับถุงยาพอเพียง (ถุงบรรจุซองยาจากกระดาษรีไซเคิล) บริจาคให้กับโรงพยาบาลที่มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก
เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลา ย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาจะทำให้เกิดสาร ประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะส่งผลให้โลกร้อน โดยข้อมูลจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยสร้างขยะ 27 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน แต่ละคนสร้างขยะ 1 กิโลกรัม 1 ขีดต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน โดยในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด และที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเล เป็นจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ เกิดผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          จากผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ช่วงเดือนมกราคม 2562 -พฤษภาคม 2562 พบว่า 1 ใน 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรม ของสังคมไทย คือ ปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะขยะพลาสติก ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คุณธรรม จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีไม่ต้องเดี๋ยว "พับถุงยาพอเพียง" โดยการนำกระดาษรีไซเคิล เช่น นิตยสารเก่า กระดาษที่ใช้แล้ว หรือแคตตาล็อกต่างๆ มาพับเป็นถุงยาส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสระบุรี นำไปใช้ใส่ยาให้กับคนไข้ ช่วยลดการใช้ถุง พลาสติก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ในสังคมหันมาใช้วัสดุจาก ธรรมชาติ นำวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว หรือเศษผ้าเก่า ที่ไม่ได้ นำมาประดิษฐ์หรือทำเป็นถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติก เวลา ไปซื้อของในตลาด หรือในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ และลดภาวะโลกร้อน นับเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่ดีต่อใจ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมกันทำความดีให้กับองค์กร


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม007 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคกลาง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเองและพัฒนาเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กิจกรรมเรียนรู้แนวคิดการแก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดย นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ และกิจกรรมสถานีคุณธรรม เรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1) ชุมชนคุณธรรม โดย นางรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ ประธานชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2) โครงงานคุณธรรม โดย นายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี 3) องค์กรคุณธรรม โดย คุณเบญญาภา แจ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการฯ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษา และเครือข่ายทางศาสนา จำนวนกว่า 135 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม001 

 

          ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ที่แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านดิน แม่โจ้โฮมสเตย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมความดีงามของคนรุ่นก่อนที่ได้สร้างไว้ในสมัยเริ่มก่อตั้งศูนย์คุณธรรม โดยมุ่งหวังสานต่อเจตนารมย์การพัฒนางานเชิงคุณภาพในอนาคต และเรียนรู้ระบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม การดำเนินวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งชุมชนแห่งนี้พัฒนาจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาแนวทางในการพึ่งพาตนเอง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน หรือต่างชาติบางประเทศ ที่ต่างให้ความสนใจ เรียนรู้วิถีชีวิตแนวทางการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม มีแนวคิดที่จะนำโมเดลแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านดิน แม่โจ้โฮมสเตย์ ไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ ได้นำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างโมเดลชุมชนคุณธรรม สู่สังคมสันติสุขตามบริบทพื้นที่ของตนเองต่อไป

          นอกจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมที่ แม่โจ้โฮมสเตย์แล้ว ในวันต่อมา กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ได้จัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการทำแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน จาก 150 กองทุน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำแบบประเมินนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทั่วประเทศ นำไปใช้ในการประเมินระดับมาตรฐานคุณธรรมของแต่ละกองทุน ให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลขับเคลื่อนและพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของกองทุนฯ และผลการประเมินภาพรวมในระดับประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบาย เสนอต่อรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต่อไปในอนาคต


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม